Rehabilitatsioon

Rehabilitatsioon

Benita Kodu AS omab rehabilitatsiooniteenuse osutamise tegevusluba nr SRT000137 (alates 13.01.2012).

Rehabilitatsiooniteenuse eesmärk on parandada inimese iseseisvat toimetulekut, soodustada töötamist või tööle asumist ja suurendada ühiskonnas osalemist. Puudega lapse puhul on eesmärk aidata kaasa lapse arengule ja hariduse omandamisele, tööealise inimese puhul toetada tööle asumise valmisolekut või tööl püsimist, eaka inimese puhul parandada iseseisvat toimetulekut. 

Rehabilitatsiooniteenused jagunesid alates 1. jaanuarist 2016:
- sotsiaalne rehabilitatsioon
- tööalane rehabilitatsioon

 Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust ja tööalase rehabilitatsiooni teenust ei ole võimalik tarbida samaaegselt.


Sotsiaalne rehabilitatsioon on mõeldud kõigile puudega inimestele ja osalise või puuduva töövõimega inimestele, kes vajavad igapäevaelus abi puudest või erivajadusest tulenevate piirangutega toimetulekuks. Rehabilitatsiooni eesmärgiks on õpetada ja arendada inimese igapäevaelu oskusi, suurendada tema võimalusi ühiskonnaelus osaleda, toetada õppimist ja arendada eeldusi töövõime teatud tasemel omandamiseks või taastamiseks.
Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust vahendab Sotsiaalkindlustusamet.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni sihtrühmad:

  • alla 16-aastased lapsed
  • vanaduspensioni ealised isikud ja need tööealised isikud, kes ei tööta, ei õpi ega ole töötuna arvele võetud.

 

Töö­alase reha­bi­li­tat­sioo­ni­tee­nuse sihtrühm on töö­ea­li­sed (16 kuni vana­dus­pen­sio­niiga) isi­kud, kel­lel on tuvas­ta­tud osa­line töö­võime või puue ning kes töö­tab, otsib tööd (sh on töö­tuna arvel) või õpib.

Töö­alase reha­bi­li­tat­siooni ees­mär­giks on vähe­ne­nud töö­või­mega ini­m­ese töö­eluks ette­val­mis­ta­mine, tema tööle asu­mine või töö­ta­mise toe­ta­mine. Õpe­ta­takse puude või ter­vi­se­hä­daga toime tulema, aren­da­takse töö­võimet ja aida­takse sobi­tada töö­tin­gi­musi ja koha­neda töö­eluga.

Töö­alast reha­bi­li­tat­siooni osu­ta­takse vas­ta­valt indi­vi­duaal­se­tele vaja­dus­tele, kuid eelkõige juhul, kui vähe­ne­nud töö­või­mega ini­me­sel on tegut­se­misel puude või ter­vi­se­sei­sundi tõttu mit­meid takis­tusi ning ta vajab kor­raga eri­ne­vate spet­sia­lis­tide ehk reha­bi­li­tat­sioo­ni­mees­konna abi.

Töö­alase reha­bi­li­tat­siooni vaja­dust hindab Eesti Töö­tu­kassa. 

Töötukassa tasub kliendi tööalase rehabilitatsiooni eest kuni 1 800 eurot aastas.

 

Tutvuge hinnakirjaga siin ->


Benita Kodu ravikeskus pakub järgmisi rehabilitatsiooniteenuseid:

  • Rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine
  • Rehabilitatsiooniprotsessis osalemise juhendamine ja võrgustikutöö
  • Rehabilitatsiooniplaani tulemuste hindamine
  • Füsioterapeudi individuaalteenus
  • Füsioterapeudi grupiteenus
  • Tegevusterapeudi individuaalteenus
  • Tegevusterapeudi grupiteenus
  • Sotsiaaltöötaja individuaalteenus
  • Sotsiaaltöötaja grupiteenus
  • Eripedagoogi individuaalteenus
  • Eripedagoogi grupiteenus
  • Psühholoogi individuaalteenus
  • Psühholoogi grupiteenus
  • Logopeedi individuaalteenus
  • Logopeedi grupiteenus
  • Loovterapeudi individuaalteenus
  • Loovterapeudi grupiteenus
  • Õe individuaalteenus
  • Õe grupiteenus
  • Arsti individuaalteenus
  • Kogemusnõustaja individuaalteenus
  • Kogemusnõustaja grupiteenus
  • Ööpäevaringne majutus